ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διεθνής Λογιστική

 

Σκοπός του μαθήματος

 

O στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της επίδρασης της Λογιστικής σε ένα διεθνές περιβάλλον. Δίνεται έμφαση στην διεθνή διάσταση της Λογιστικής (σε θεωρία και στην πράξη). Υπάρχει εστίαση στην παγκόσμια εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων και στην επίδραση των αρχών θέσπισης αυτών.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 

Ανάλυση της λογιστικής για πολυεθνικές. Μελέτες της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και χρηματοοικονομικά πρότυπα πληροφόρησης. Αξιολόγηση της προσπάθειας της διεθνούς λογιστικής εναρμόνισης.

Ανάλυση πραγματικών μελετών περίπτωσης και ατομικές ή ομαδικές εργασίες θα καλλιεργήσουν την ικανότητα τους στην αξιολόγηση της βιβλιογραφίας και την σύνδεση της θεωρίας και πρακτικών παραδειγμάτων.

 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 

• Βλάχος Χ., Λουκάς Λ. (2009). Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τόμοι Α+Β, ε’ έκδοση. Εκδόσεις Παπαζήση-Globaltraining.
• Grant Thornton συλλογική έκδοση (2009). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τόμοι Α,Β,Γ, γ’έκδοση αναθεωρημένη. Εκδόσεις Grant Thornton.
• Alexander D., Britton A., Jorissen A. (2008). International Financial Reporting & Analysis. Thomson Learning.
• Sutton T. (2008). Corporate Financial Accounting & reporting. Prentice Hall.
• Walton P., Aerts W. (2006). Global Financial Accounting & Reporting. Thomson Learning.