ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανάλυση Επιχειρηματικών Δεδομένων σε Ευρωπαϊκή Κλίμακα

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 

Καθορισμός πλαισίου αναλυτικής επίλυσης προβλημάτων, Διαδικασίες απόφασης και αξιολόγηση επιδόσεων – Διεθνές περιβάλλον και πολλαπλοί αποφασίζοντες, Συλλογή και προετοιμασία δεδομένων, Δημιουργία μοντέλου ανάλυσης και κύκλος ζωής μοντέλου, To πρόβλημα των πολυδιάστατων δεδομένων – επιλογή χαρακτηριστικών, Περιγραφικές μέθοδοι ανάλυσης και οπτικοποίηση αποτελεσμάτων, Μέθοδοι παλινδρόμησης και εφαρμογές σε οικονομικά δεδομένα, Μέθοδοι ομαδοποίησης και εφαρμογές σε οικονομικά δεδομένα, Μέθοδοι ταξινόμησης και εφαρμογές σε οικονομικά δεδομένα, Μέθοδοι βελτιστοποίησης και εφαρμογές σε οικονομικά δεδομένα, Εξόρυξη διαδικασιών – εμπειρίες από το χώρο της Ε.Ε.