ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προκήρυξη 2018-19

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο αντικείμενο ‘ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ’ ότι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση κατά το διάστημα Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018.

 

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου του 2018.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση.

Το ΠΜΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» είναι ερευνητικού χαρακτήρα και δεν έχει δίδακτρα. Οι επιλεχθέντες φοιτητές θα κληθούν να καταβάλουν άπαξ το κόστος εγγραφής (έξοδα φακέλου: 400 €).

 

Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας 
  2. Υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά εδώ.

 

 

Οι φοιτητές που θα προκριθούν στη φάση προεπιλογής θα κληθούν σε συνέντευξη από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης σε ημερομηνία που θα καθοριστεί αργότερα (αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου 2018)

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν αναμένεται να είναι σε θέση να διαθέσουν το ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης για την παρακολούθηση των μαθημάτων, τη συμμετοχή στις ερευνητικές δραστηριότητες των εργαστηρίων, και τη μελέτη των θεραπευόμενων αντικειμένων.

 

 

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

 

Καθηγήτρια Γ. Φλώρου